Allmänna villkor.

Som medlem på Trägen ska du uppleva en positiv och stimulerande atmosfär varje gång du besöker vårt träningscenter. För allas säkerhet och trivsel har Trägen därför tagit fram regler som gäller när du vistas i våra lokaler.

Vi uppmanar dig att läsa igenom våra säkerhets- och ordningsregler nedan och att du även följer dessa när du tränar hos oss eller besöker vårt träningscenter.

Var även noga med att läsa igenom våra Allmänna villkor nedan då dessa godkänns automatiskt genom att du blir medlem eller skickar in en intresseanmälan.

Om du är osäker på något, fråga gärna någon av våra medarbetare.

Allmänna villkor för medlemskap i Trägen Träningscenter

Dessa allmänna villkor gäller för medlemskap i Trägen Träningscenter från och med den 16e augusti 2018 och tills vidare

 1. Allmänt

  1.1 Dessa allmänna villkor gäller för medlemskap hos träningscentret Trägen Träningscenter, som ägs och drivs av Tenacity AB, org nr 556858-2505, mellan den person (nedan benämnd “Medlem”) som står namngiven i avtalet, till vilket nedan beskrivna villkor utgör en integrerad del, och det bolag som avtalet avser (nedan kallat “Trägen”). Utöver dessa villkor kan också särskilda villkor gälla vid enskilda tillfällen och vid köp av andra tjänster som Trägen erbjuder, såsom personlig träning.

 2. Medlemskap

  2.1 Medlemskap hos Trägen kan sökas av person som
  – är myndig eller i annat fall får sin ansökan skriftligen godkänd av målsman, god man eller förvaltare,
  – är minst 15 år fyllda på dagen för medlemskapets tecknande, och
  – har ett allmänt hälsotillstånd som enligt bedömning av Trägens personal tillåter fysisk träning utan uppenbar risk för skada eller ohälsa.

  2.2 Medlemskap söks hos Trägen efter att information om Trägens medlemskap och träningsmöjligheter erhållits i form av muntlig förklaring från Trägens personal och/eller skriftlig dito. Medlemskapet är personligt och gäller från och med det datum som anges i avtalet och omfattar den period som Medlemmen bundit sig till, vilken också är angiven i Medlemsavtalet. Trägen har rätt att neka medlemskap utan förbehåll.

  2.3​ ​Trägen erbjuder medlemskap med olika bindningstider och träningsmöjligheter. Omfattningen av Trägens olika former av medlemskap, och avgifterna för dessa, framgår vid var tid gällande beskrivning av utbud och tjänster och därtill hörande aktuell prislista, som Trägen tillhandahåller via sin hemsida.

 3. Medlemmens ansvar

  3.1 Medlemmen förbinder sig
  – att vid varje träningstillfälle kunna styrka sitt medlemskaps giltighet genom uppvisande av giltig legitimation på begäran av Trägens personal,
  – att själv ansvara för sin hälsa och säkerhet i samband med vistelse i Trägens träningscenter,
  – att ta del av och följa Trägens vid var tid gällande säkerhets -och ordningsregler,
  – att följa anvisningar som ges av Trägens personal avseende bokning av pass, träningsmetoder och hantering av träningsutrustning,
  – att följa de regler som gäller för en
  – att inte uppträda olämpligt mot eller störande för andra personer som vistas i Trägens träningscenter,
  – att bruka lokal, utrustning och övriga ägodelar tillhörande Trägen, Trägens personal, medlemmar och gäster med respekt och försiktighet.
  – att snarast informera Trägen om förhållanden som förändrar Medlemmens rätt till erhållen rabatt på avgifter eller annan särskild medlemsförmån.

  3.2 Medlemmen är väl införstådd i att ett träningscenter utgör en miljö där riskmoment förekommer. Medlemmen bär själv ansvar för sina handlingar, beslut och följderna av dessa.

 1. Trägens ansvar

  4.1 Trägen ska avråda Medlemmen från träning som Trägens personal bedömer kan innebära risk för ohälsa eller skada för Medlemmen eller andra i Trägens lokaler.

  4.2 Trägen ansvarar inte för hinder i eller begränsning av träningsmöjligheter vilken beror på omständigheter utanför Trägens kontroll, såsom brand-, vatten- eller annan större skada på Trägens träningscenter, strejk, naturkatastrof eller myndighets beslut.

  4.3 Trägen ansvarar inte för olyckor och skador som Medlemmen förorsakas under sin vistelse i Trägens träningscenter.

  4.4 Trägen ansvarar inte för och ersätter inte förlust av eller skada på saker som Medlemmen medför i Trägens träningscenter. Trägen ersätter dock sakskador förorsakade av felaktigt eller undermåligt träningsredskap eller beroende på vårdslöshet eller underlåtenhet av Trägens personal, om skäliga bevis finns för sådana omständigheter.

  4.5 Trägen ersätter inte värdesaker med ett värde över 10 000 kr under några omständigheter. Medlemmen uppmanas att inte medföra värdesaker till Trägens lokaler.

 2. Träning på Trägens träningscenter

  5.1 Medlemskapet ger tillgång till träningsmöjligheter hos Trägen och i den omfattning som framgår av medlemsavtalet och/eller enligt Trägen vid var tid gällande utbud av träningsmöjligheter och tjänster. Information om Trägen vid var tid gällande träningstider, schema och erbjudanden ges på plats i Trägen träningscenter eller på hemsidan eller genom det bokningssystem som Trägen tillhandahåller.

  5.2 Genom detta avtal så godtar Medlemmen att Trägens öppettider och schema för träningspass med tiden kan komma att förändras.

  5.3 Trägen upplyser genom detta avtal Medlemmen på att fler träningstillfällen än fyra per vecka kan bidra till överträning på grund av för hög träningsvolym.

  5.4 Trägen erbjuder särskilda träningspass för medlemmar som är i behov av mer kompetens för att på ett säkert sätt kunna delta i Trägens fullständiga träningsutbud. Trägen rekommenderar ny Medlem att endast delta på dessa särskilda träningspass fram till dess Medlemmen av Trägens personal godkänts för deltagande i det fullständiga träningsutbudet. Detta för att Medlemmen inte skall utsättas för överhängande risk för skada eller ohälsa med anledning av sin egen oförmåga till säkert utförande av träningen.

  5.5 Trägen erbjuder medlemmen vistelse i träningscentret med syfte att på egen hand utföra träningspass med enbart viss eller ingen uppsikt från Trägens personal. För att Medlemmen skall äga rätten till detta utbud krävs medgivande från Trägen, som ej är permanent utan kan återkallas närhelst Trägens personal anser Medlemmen oförmögen att hantera detta privilegium på ett för Medlemmen säkert sätt.

  Medlemmen godtar att dennes möjlighet att utnyttja träningscentret helt på egen hand regleras av Trägens personal i syfte att skydda Medlemmen mot onödig risk för skada och ohälsa.

  5.6 Medlemmen godtar härmed att denne kan nekas tillträde till träningscentret fram tills 15 minuter innan schemalagt träningspass startar, som Medlemmen bokat plats på.

  5.7 Medlemmen förbinder sig att senast på 10 minuter innan angiven starttid för schemalagt träningspass, på vilket Medlemmen bokat sig, stå redo att påbörja träningspasset under ledning av Trägens personal. Om Medlemmen ej kan uppfylla detta kan Medlemmen nekas deltagande på träningspasset.

  5.8 Med anledning av begränsat antal platser per pass kan Trägen inte alltid garantera tillgång till av Medlemmen önskad schemalagd träningsaktivitet.

  5.9 Det åligger Medlemmen att personligen fastställa sin plats för deltagande i av Trägens erbjudna träningspass genom bokning enligt Trägens regler för denna.

  5.10 Genom detta avtal så godtar Medlemmen att Trägens träningscenter på ej förutbestämda tider kan vara stängt för Medlemmen en eller flera dagar i streck för utbildningar, föreläsningar, tävlingar och/eller annan aktivitet för vilka Medlemmen ej kan garanteras deltagande. Detta skall Medlemmen informeras om via anslag i lokalen och/eller på hemsidan.

  5.11 Genom detta avtal så godtar Medlemmen att Trägens kan komma att kräva ett utdrag ur belastningsregistret samt/eller kontrollera medlemmens Personnumer mot Lexbase och att om denne förekommer där kan Trägen med omedelbar verkan komma att återkalla medlemskap utan återbetalning av erlagda avgifter, samt om Medlemmen har kvarvarande uppsägningstid även bli skyldig att betala för den återstående tiden.

 3. Frysning av medlemskap vid särskilda omständigheter

  6.1 Medlem, som på grund av särskilda omständigheter inte kan utnyttja sitt medlemskap under viss tid, kan ansöka om att få frysa sitt medlemskap motsvarande den tid som de särskilda omständigheterna hindrar medlemmen från att nyttja medlemskapet.

  6.2 Frysning av medlemskap gäller från och med dagen då Trägen godkänner Medlemmens ansökan om frysning och medför att eventuell bunden period för medlemsavtalet förlängs med den tid som Trägen godkänt, att Medlemmen spärras från tillgång till träningscentret och dess utbud och att månadsavgifter ej debiteras (vid autogiromedlemskap) under den tid som medlemskapet är fryst.

  6.3 Frysning av medlemskap vid skada, sjukdom och graviditet ges om minst 30 dagar och mest 365 dagar, och är endast hela månader i taget. Vid frysning av medlemskap för sjukdom, skada och/eller graviditet skall intyg om orsak utfärdas av läkare, barnmorska, sjukgymnast, ​naprapat eller motsvarande.

  6.4 Frysning av autogiromedlemskap vid längre utlandsvistelse, högskolestudier, arbete eller militärtjänstgöring på ort där Trägen ej kan erbjuda träningsmöjligheter ges om minst 30 dagar och längst om 365 dagar, och är endast hela kalendermånader i taget. Frysning är möjlig att göra mot läkares intyg om att Medlemmens medicinska tillstånd ej tillåter fysisk träning. Frysning kan även ske mot intyg om resa längre än 3 månader till ort där Trägen ej har träningscenter beläget. Intyget skall utfärdas av arbetsgivare eller resebyrå.

  6.5 Ansökan om frysning av medlemskap (ej akut skada/sjukdom) måste skickas in senast den 15:e, månaden innan frysningen önskas träda i kraft, för att kunna godkännas av Trägen.

  6.6 Vid frysning av förskottsmedlemskap kan Trägen besluta att ge medlemmen möjlighet att frysa från önskat datum, dvs inte endast hela kalendermånader som vid ett autogiromedlemskap.

 1. Avgifter och betalning

  7.1 Medlemmen erlägger engångsavgifter, månadsavgifter och övriga avgifter enligt Trägen vid var tid gällande prislista.

  7.2 Medlemmen erlägger månadsavgifter för kontantmedlemskap i förskott för hela bindningstiden, och avgifter för autogiro- medlemskap löpande. Betalningen ska vara Trägen senast tillhanda det datum som står angivet på respektive faktura eller angivet i annan mellan Trägen och Medlemmen upprättad överenskommelse. Det ankommer på Medlemmen att vid autogiro-medlemskap skriftligen lämna särskilt medgivande för överföring via autogiro, eller ansöka om autogiro till Trägen via Internetbanken.

  7.3 Trägen har rätt att ändra engångsavgifter, månadsavgifter och övriga avgifter. Ändringen av månadsavgift för autogiro-medlemskap gäller dock tidigast en månad efter utgången av innevarande månad.

  7.4 Medlemmen behöver inte erlägga månadsavgift för tid
  – då medlemskapet ej nyttjas enligt punkterna 6.1-6.5 eller
  – då Trägen har stängt av Medlemmen enligt punkterna 8.1-8.4.
  – då Trägen inte kan erbjuda träningsmöjligheter samt tränarledda pass under en sammanhängande tid på över två (2) veckor, med undantag för punkt 4.2.

  7.5 Har Medlemmen valt betalning av månadsavgift genom medgivande om autogiro (autogiromedlemskap), och tillräckliga medel saknas på Medlemmens konto vid dagen för överföring, får Medlemmen betala det skyldiga beloppet på plats samt en administrativ avgift på 100 kr. Om Medlemmen av någon anledning inte har möjlighet att betala på plats inom två (2) månader, kan Trägen komma att skicka en påminnelsefaktura på till betalning förfallen månadsavgift samt en administrativ avgift på 200 kr. Betalas ej påminnelsefakturan inom den angivna betalningsfristen så kan Trägen komma att skicka skulden till inkasso. Trägen har rätt att debitera Medlemmen faktureringsavgift och påminnelseavgift utöver angivna avgifter.

  7.6 Medlemmen har uppfyllt sin betalningsskyldighet när i påminnelsefakturans angivna belopp har kommit in på Trägens konto. Om Trägen inte erhåller betalning senast på förfallodagen för påminnelsefakturan så har Trägen rätt att debitera dröjsmålsränta enligt räntelagen och, i förekommande fall, kostnader för inkasso.

 1. Upphörande av medlemsavtal

  8.1 Medlemsavtal för kontantmedlemskap upphör vid utgången av den bindningstid som Medlemmen har bundit sig för i medlemsavtalet. Trägen har en (1) månads uppsägningstid på autogiromedlemskap, från första dagen i nästkommande månad från det datum då uppsägning av medlemskap skett. Det innebär att om Medlemmen säger upp sitt medlemskap så betalar Medlemmen för den månad i vilken uppsägningsdagen löper och därtill nästkommande månad.

  8.2 Medlem har rätt att, genom meddelande som Trägen skall ha erhållit senast inom 2 veckor från dagen för medlemsavtals tecknande, avsluta medlemskapet oavsett bindningstid. Trägen debiterar i sådant fall alltid en avgift motsvarande det högsta priset för 1 månad från medlemskapets startdatum men återbetalar erlagda engångsavgifter och övriga i förskott erlagda avgifter.

  8.3 Medlem, som på grund av omständigheter eller ändrat förhållande som Medlemmen inte kan kontrollera eller råda över, är förhindrad att utnyttja medlemskapet (t.ex. längre sjukdom, arbetslöshet eller annan liknande omständighet som kan styrkas med intyg), kan ges möjlighet att, genom överenskommelse med Trägen, avsluta bundet medlemskap även om bindningstiden inte har löpt ut. Medlemsavtalet upphör den dag då eventuell överenskommelse sker mellan Medlemmen och Trägen. Trägen debiterar i sådant fall en slutavgift omfattande hälften av de ännu ej till betalning förfallna månadsavgifterna gällande återstoden av bindningstiden, dock alltid minst en månadsavgift.

  8.4 Trägen har rätt att stänga av Medlemmen för viss tid eller säga upp medlemsavtalet med omedelbar verkan om Medlemmen bryter mot medlemsavtalet i nedanstående fall och ej efter anmodan av Trägen vidtar​ ​tillräcklig rättelse;
  – missköter betalning av månadsavgifter och andra avgifter, såsom att betalning, trots påminnelse, inte erlagts senast 15 dagar efter den förfallodag som angivits på faktura, eller
  – missköter bokningssystemet enligt varvid gällande regler
  – bryter mot säkerhets- och ordningsregler, någon av i detta avtal förklarade allmänna villkor eller anvisningar givna av Trägen personal så att risk för ohälsa eller personskada för Medlemmen eller annan föreligger eller skada på träningsredskap uppstår eller kan uppstå.

  8.5 Trägen har nolltolerans vad gäller brukande av dopingklassade preparat. Vid användande av dopingpreparat kan Medlem stängas av med omedelbar verkan. Medlem åtar sig att underkasta sig dopingkontroll i förekommande fall. Vägran att underkasta sig dopingkontroll leder till avstängning med omedelbar verkan. Vid avstängning enligt denna punkt 8.5 återbetalas ingen del av erlagd avgift.

 1. Återbetalning av erlagda avgifter vid förtida upphörande av medlemsavtalet

  9.1 Trägen återbetalar, vid förtida upphörande av medlemsavtalet under bindningstiden och efter begäran av Medlemmen, dennes i förskott erlagda månadsavgifter till den del de avser den återstående bindningstiden som Medlemmen bundit sig för i medlemsavtalet (efter avdrag av debiterade avgifter) om medlemskapet upphör av någon av följande omständigheter
  – Trägen och Medlemmen har nått överenskommelse om att fortsatt träning innebär en betydande risk för försämring av Medlemmens hälsa, eller
  – ändrat förhållande enligt punkt 8.3.

 1. Övriga träningsmöjligheter och tjänster

  10.1 Övriga träningsmöjligheter och tjänster, såsom personlig träning, föreläsning, utbildning eller liknande kan komma att kräva ett för tjänsten vid var tid gällande separat avtal, för vilket Medlemmen härmed förbinder sig att ingå i om sådan träningsmöjlighet eller tjänst köps av eller via Trägen.

 1. Barn och barnvagnar

  11.1 Barn under 14 år får vistas på träningscentret under uppsyn av förmyndare. När Medlemmen vistas på träningscentret, i sällskap av person som Medlemmen står som målsman till, innan träning så ska denna person befinna sig i Medlemmens direkta närhet. När Medlemmen tränar på Trägens träningscenter så ska eventuell person som Medlemmen står som målsman till vistas på den yta i lokalen där minst risk för olyckor gäller. Samtidigt så skall Medlemmens sällskap kunna ha ögonkontakt med Medlemmen.

  11.2 Trägen tillåter barnvagnar på träningscentret men har bara plats för ett fåtal och Medlemmen kan därför inte räkna med att plats finns för barnvagn som medtages. Dessa skall placeras där personalen angiver.

  11.3 Barnvagnar får inte stå i vägen för andra medlemmar eller personal. Personalen på plats avgör vid var tid om av Medlemmen medtagen barnvagn får placeras i lokalen eller inte.

 1. Säkerhets- och ordningsregler

  12.1 Medlemmen får inte vara i vägen för, eller på något sätt, störa pågående pass, eller personlig träning, när denne vistas på träningscentret.

  12.2 Medlemmen får inte förolämpa andra medlemmar eller på något sätt förorsaka annan person olycka eller​ ​ohälsa på Trägens träningscenter.

  12.3 Trägen har rätt att säga upp Medlemmens avtal i händelse av att säkerhet- eller ordningsregler överträds av Medlemmen.

 1. Ändring av avtalets allmänna villkor

  13.1 Trägen har rätt att ensidigt ändra dessa allmänna villkor.

 1. Information och meddelanden.

  14.1 Trägen skickar information och meddelanden enligt medlemsavtalet till Medlemmen främst med e-post till av Medlemmen anmäld e-postadress, samt i förekommande fall genom Trägens hemsida. Information eller meddelande anses ha nått Medlemmen senast den andra vardagen efter dagen för avsändandet eller publiceringen

  14.2 Meddelanden från Medlemmen enligt medlemsavtalet kan överlämnas till Trägen muntligt på plats till Trägens personal, via telefonkontakt eller skickas per brev eller e-post till Trägen. Kontaktuppgifter till Trägen anges på Trägens hemsida (https://www.tragen.se).

  14.3 Medlemmen skall underrätta Trägen om ändring av kontaktuppgifter (såsom ändring av namn, adress, e-postadress, telefonnummer) och uppgifter för betalning via autogiro eller faktura.

 1. Personuppgifter, foto och video

  15.1 Trägen behandlar uppgifter om Medlemmen, såsom namn, adress, telefonnummer, mobilnummer, e-postadress, medlemsnummer, kön, foto, uppgifter om tecknade avtal och tjänster, samt om Medlemmens nyttjande av dessa, för att kunna tillhandahålla och administrera medlemskapet samt för den verksamhet som Medlemmen samtyckt till. Medlemmens uppgifter behandlas i enlighet med GDPR. För detta finns färdiga processer uppsatt för behandling av personuppgifter, samt förteckning av lagrade personuppgifter.

  15.2 Medlemmen samtycker till att Trägen, och andra bolag som står i företagsmässig förbindelse till Trägen, behandlar, inhämtar eller lämnar ut uppgifter om Medlemmen för informationsändamål och marknadsföring.

  15.3 Medlemmen kan när som helst anmäla till Trägen begränsning av eller helt återkalla sitt samtycke. Trägen bekräftar anmäld begränsning eller återkallelse. Om Medlemmen anmält att dennes uppgifter inte får användas för direktreklam så lämnas inte uppgift ut för sådant ändamål.

  15.4 Om begränsning av samtycket innebär försvårade möjligheter för Trägen att kontakta eller debitera Medlemmen enligt överenskomna medlemsavtal, kan Trägen komma att återkalla medlemskap utan återbetalning av erlagda avgifter, samt om Medlemmen har kvarvarande uppsägningstid även bli skyldig att betala för den återstående tiden.

  15.5 Medlem som deltar i Trägens utbud av träningsmöjligheter och tjänster kan komma att fotograferas eller videofilmas. Det åligger Medlemmen att meddela Trägen om Medlemmen inte samtycker till användning av fotografier och/eller videor på Trägens hemsida/facebook sida eller i någon form av marknadsföring eller reklam. Ersättning utgår inte för sådant bruk.

 1. Tvist

  16.1 Uppstår tvist mellan Medlemmen och Trägen skall parterna i första hand försöka komma överens. Kan parterna inte enas så kan Medlemmen göra anmälan till Allmänna Reklamationsnämnden om tvisten lämpar sig för nämndens prövning. Trägen förbinder sig att följa nämndens rekommendation. Medlemmen och Trägen äger dock alltid rätt att begära att tvist prövas av allmän domstol.